Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Pályázati felhívás

               Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Ifjúság utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését; ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra; felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért; gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat; képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzatok, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetményre továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges (Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, •

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat szerzett szakmai gyakorlat, • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         az intézmény alaptevékenysége körében szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza, • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, • vezetői gyakorlat igazolása • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, • az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása, •

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állanak-e, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, kéri-e a pályázat zárt ülésen történő társulási tanácsi tárgyalását.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs társulás elnöke nyújt, a 06/20/454-8968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1168/1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Molnár Balázs társulás elnöke, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról - az Nkt-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve - a megbízási jogkör gyakorlója, Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.kethely.hu - 2018. május 24.
  •         Oktatási és Kultúrális Közlöny - 2018. június 15.