Kéthely Község Önkormányzta

HVB határozatok

1/2015. (VIII. 13.) HVB határozat

KÉTHELYI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

1/2015.(VIII.13.) számú

 

HATÁROZATA

 

 

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés i.) pontja alapján Németh István önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban. Választási Bizottság) megállapítja, hogy Németh István önkormányzati képviselői mandátuma, a képviselő 2015.07.03-án bekövetkezett halála következtében, megüresedett.

Helyébe Fekete Csaba, mint a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

A Választási Bizottság felhatalmazza Kocsis Lajosnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy Fekete Csaba részére adja át a képviselői megbízólevelet.

 

A Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kéthely Község Önkormányzata hirdetőtábláján és a www.kethely.hu honlapján.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jog személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben

a Somogy megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Kéthelyi Helyi Választási Bizottságnál (8713 Kéthely, Ady E. u. 1., e-mail: hivatal@kethely.hu.)

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. augusztus 16. napján, 16,00 óráig megérkezzen.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a jogszabálysértésre való hivatkozást,

a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,       illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indokolás

 

A Választási Bizottság Kéthely községi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján megtartott választásának eredményét megállapította.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29.§ (1) bekezdés i) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N.§ (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A Ve. 206. §-a alapján a választás eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a meg-választott képviselőnek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság elnökére átruházhatja.

 

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 44.§ és 46.§-a alapján hozta.

 

A Ve. 49.§ (2) bekezdése értelmében a Választási Bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A választási bizottság a nyilvánosság tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken alapul, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221.§ (1) bekezdés, 223.§ (1) bekezdés, 224.§ (1) bekezdés

alapján biztosította. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Kéthely, 2015. augusztus 13.

 

 

Kocsis Lajosné

Kéthelyi Helyi Választási Bizottság

elnöke