Kéthely Község Önkormányzta

HVB határozatok

27/2014. (IX. 11.) HVB határozat

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve,) 133.§ (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

Határozatot

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiség 2014. október 12. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltjének Orsós Edina Kéthely, Béke utca 46. szám alatti lakosnak a roma nemzetiségi egyéni jelöltként történő nyilvántartásba vételét elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalát követő 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (7400 Kaposvár, Vármegyeháza Fő u. 10.) címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságánál kell benyújtani. A fellebbezést személyesen, levélben (8713 Kéthely, Ady u. 1) telefaxon (+ 36 85/ 339-210) , elektronikus levélben (jegyzo@kethely.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

Orsós Edina a LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltje 2014. szeptember 2-án benyújtott bejelentésével és a Helyi Választási Iroda által hitelesített 2 db 60243A0001-60243A0002 sorszámú ajánlóívek leadásával nyilvántartásba vételét kérte a roma nemzetiség 2014. október 12. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választása kapcsán.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309.§ (1) bekezdése szerint:

„309. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatával Kéthely községben kitűzte a Roma nemzetiség települési nemzetiségi önkormányzati választását 2014. október 12-re, a megválasztható települési önkormányzati képviselők számát a roma nemzetiség esetén három főben határozta meg, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát pedig öt főben.

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 318. § (1) bekezdése értelmében

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

(3) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy

  1. a nemzetiség képviseletét vállalja,
  2. a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

(4) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség önkormányzatának választásán.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58.§ és 59. §-a értelmében

„58. § (1) A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.

(2) Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.

Az 55.§ (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település egy választókerületet alkot.

A Ve. 122. § (1) bekezdése értelmében az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2)   Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3)   Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4)   Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5)   Az ajánlás nem vonható vissza.

(6)   Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

(2)   Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.

(3)   Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.

126. § Az ajánlás érvényes, ha

  1. az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
  2. az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,
  3. az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését fentieknek megfelelően elvégezte és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságot tájékoztatta.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg tekintettel arra, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges 5 db- ot az alábbiak miatt:

Orsós Edina által a Helyi Választási Iroda részére átadott a Választási Iroda által rögzített 2 db 60243A0001-60243A0002 sorszámú ajánlóívek 3 db érvényes ajánlást tartalmaztak, mely kevesebb a választókerületben jelöltállításhoz szükséges ajánlások számánál.

2 db ajánlás azért nem volt elfogadható, mert:

  • 2 db esetében az ajánlást aláíró választópolgárok nem jogosultak jelöltet ajánlani a választókerületben, vagyis nem szerepelnek roma nemzetiségű választópolgárként a roma nemzetiségi névjegyzékben

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a Ve. 133 .§ (2) bekezdése alapján a roma nemzetiség 2014. október 12. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán a LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet jelöltjének Orsós Edina (lakcíme: 8713 Kéthely, Béke u. 46.) roma nemzetiségi jelöltként történő nyilvántartásba vételét elutasította.

A határozat a Ve. 46.§-án, 122.§-án, 124.§ (1) bekezdésén, 125.§-án, 126.§-án, 127. §-án, 133. § (2) bekezdésén, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 55.§ (1) bekezdésén 58.§-án, 59.§-án míg a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve.22I.§-án, 223-224 §-ain, és a 330 § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kéthely, 2014. szeptember 11.

Kocsis Lajosné
HVB elnöke