Kéthely Község Önkormányzta

HVB határozatok

21/2014. (IX. 08.) HVB határozat

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kéthely településen a bejelentett polgármester jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12-i polgármester választásra nyilvántartásba vett polgármester jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a következők szerint állapítja meg:

 

Sorszám

Polgármester-jelölt neve

 1.

Molnár Balázs

 2.

Sipos Balázs

 

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Helyi Választási Bizottságnak a polgármester jelöltek sorsolásáról szóló  határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2014. szeptember 16-án 16 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (8713 Kéthely, Rákóczi u. 1., fax: 85/339-210, email: jegyzo@kethely.hu). A bírósági felülvizsgálat kérelmet a Pécsi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője, vagy a 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának a nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelékezi8k személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöl szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében – ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák –annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésére álló határnapon, 16 óra után végzi el. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.napjára kitűzött választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban IM rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a bejelentett  kettő polgármester jelölt sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.30 órakor elvégezte.

Jelen határozat a Ve. 162. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. (1) bekezdésén,  a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Kéthely, 2014. szeptember 8..

Kocsis Lajosné
HVB elnöke