Kéthely Község Önkormányzta

HVB határozatok

22/2014. (IX. 08.) HVB határozat

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kéthely településen a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12-i polgármester választásra nyilvántartásba vett egyénis listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a következők szerint állapítja meg:

 

Sorszám

Egyéni listás jelölt neve

1.

Hosszúné Tóth Rita

2. 

Lantos Gyuláné Mika Mária

3. 

Sipos László

4. 

Pandúr Tímea

5. 

Havanecz Imre László

6. 

Lőrincz László Iván

7. 

Fekete Csaba

8.

Bódis Józsefné

9. 

Németh Lajos

10. 

Márfi József

11. 

Bartis László Imre

12. 

Rákóczi Mária Német István

13.

Németh István

14. 

Nikula András Csaba

15.

Szekeres Tibor

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Helyi Választási Bizottságnak az egyéni listás jelöltek sorsolásáról szóló  határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2014. szeptember 16-án 16 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (8713 Kéthely, Rákóczi u. 1., fax: 85/339-210, email: jegyzo@kethely.hu). A bírósági felülvizsgálat kérelmet a Pécsi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője, vagy a 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának a nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelékezi8k személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöl szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében – ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák –annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésére álló határnapon, 16 óra után végzi el. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.napjára kitűzött választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet (a továbbiakban IM rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a bejelentett  tizenöt egyéni listás jelölt sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.30 órakor kezdődő ülésén elvégezte.

Jelen határozat a Ve. 162. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. (1) bekezdésén,  a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Kéthely, 2014. szeptember 8.

Kocsis Lajosné
HVB elnöke