Kéthely Község Önkormányzta

HVB határozatok

29/2014. (IX. 15.) HVB határozat

A Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kéthely település polgármester választás szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

a Kéthelyi Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12-i  polgármester választás szavazólapjának adattartalmát a jelen határozathoz mellékelt formában

jóváhagyja.

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Helyi Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon, 2014. szeptember 16-án 16 óráig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz (8713 Kéthely, Rákóczi u. 1., fax: 85/339-210, email: jegyzo@kethely.hu). A bírósági felülvizsgálat kérelmet a Pécsi Ítélőtábla bírálja el. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője, vagy a 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának a nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelékezi8k személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelöl szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében – ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság hagyja jóvá a szavazólap adattartalmát azt követően, hogy valamennyi jelölt nyilvántartása tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án 16 óráig a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtott valamennyi polgármester jelölt kérelme tárgyában döntést hozott, és a jelöltek sorrendjének sorsolását is elvégezte 2014. szeptember 8-án 16 órát követően.

A Helyi Választási Iroda 2014. szeptember 13-án 18 óráig az NVR-ből kinyomtatta a „szavazólap egyeztetés” listát és ellenőrizte a Helyi Választási Bizottság által végzet sorsolást  az E2-es nyomtatványok adataival. 2014. szeptember 15-én 10 órát követően a Helyi Választási Bizottság számára a kéthelyi polgármester választás „minta” felirattal ellátott szavazólapját kettő példányban kinyomtatta és összehasonlította  a szavazólap képét az NVR-ből kinyomtatott szavazólap egyeztető listával.

A Helyi Választási Bizottság 2014.szeptember 15-én 11.30 órakor megkezdett ülésén a Helyi Választási Iroda Vezetője a fentieket ismertette és felhívta a helyi Választási Bizottság figyelmét a Ve. 88. § c) pontjában foglaltakra. Ezt követően a Helyi Választási Bizottság a kinyomtatott polgármester választás szavazólap mintájának az ellenőrzését elvégezte, és a jelen határozathoz mellékelt formában azt jóváhagyta.

Jelen határozat a Ve. 162. § (1) bekezdésén, a Ve. 307/L §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 222. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-ain és a 240. §-án alapul.

Kéthely, 2014. szeptember 15.

Kocsis Lajosné
HVB elnöke

29/2014. (IX.15) HVB határozat melléklete (Polgármesteri szavazólap minta)