Kéthely Község Önkormányzta

HVI határozatok

 1/2014.(II.14.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2014. évi helyi önkormányzati választáson Kéthely Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Kéthelyi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.), de a Kéthelyi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Kéthely Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.kethely.hu) valamint Kéthely Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. §-ában foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei megyei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Kéthely község lakosságszáma a 2014. január 1-jei állapot szerint 2.339 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  1. 100 lakosig 2 fő,
  2. 1000 lakosig 4 fő,
  3. 5000 lakosig 6 fő,
  4. 10 000 lakosig 8 fő.

Kéthely község lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot szerint 2.339 fő, ezért az Övjt. 4. § c) pontja rendelkezésének alkalmazásával Kéthely Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben állapítottam meg. 

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § c) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Kéthely, 2014. február 14.

Strausz Edit
HVI vezető