Kéthely Község Önkormányzta

Pályázat

csokonyavisonta_2019m_jus

ZÖLD HULLADÉK DARÁLÁS Kéthelyen

z_ld_hullad_k_dar_l_s_tm_retezve

Meghívó - Gépjárműfecskendő - átadó ünnepségre

plak_t_tm_retezve

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2019. május 13-től 2019. május 14-ig (hétfő és kedd) 10.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-   a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ hatósági igazolványa

-    a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-  a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-  étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2019. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2020. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2019. május 30-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                   Molnár Balázs sk.

                                                                                               Társulási Tanács elnöke

Húsvét 2019. Kéthely

plak_t_2019_tm_retezve

MEGHÍVÓ átadóra

MEGHÍVÓ átadóra

MEGHÍVÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÉTHELYEN

Projekt átadó ünnepség (TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014)

 

 

 Tárgy: Befejeződött a kéthelyi közétkeztetési konyha felújítása

img_20181212_140412_tm_retezve

Tisztelettel meghívjuk Önt a „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÉTHELYEN című projekt keretén belül tartandó rendezvényünkre.

 Helyszín:8713 Kéthely, Magyari u. 30. (általános iskola udvara)

Időpont: 2019. március 26.,kedd 15 óra

Ünnepi köszöntőt mond: Móring József Attila országgyűlési képviselő és Bíró Norbert közgyűlési elnök

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az esemény ideje alatt a sajtótájékoztatás biztosított!

 PROGRAM:

15:00MEGNYITÓ BESZÉD – Molnár Balázs– Polgármester

15:10ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ – Móring József Attila – Országgyűlési képviselő

15:20ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ – Bíró Norbert– Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

15:30ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

15:40SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, INTERJÚK

 

További információt kaphat a 06 70 610 7512-os telefonszámon.

 Molnár Balázs

Polgármester

 

Hirdetmény Eboltás

skm_c25819032014320

Meghívó

2plak_t03152019

Tisztelt Szülők!

beiratkoz_s_els_2019_2020_tan_v

Hirdetmény - Lomtalanítás

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy,

2019. április 3-án (szerdán)

a község egész területén

LOMTALANÍTÁS

lesz

Kérjük, hogy a fenti napon 2019. április 3-án reggel 7:oo órára helyezzék ki az út mellé, egymástól elkülönítve a papírt, vasat, valamint az egyéb limlomot.

Nem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, vállalkozói hulladék a gumiabroncs, gépjárműabroncs, veszélyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjthető hulladék, bio vagy zöldhulladék (faág, vessző, falevél, nyesedék). További lomtalanításra a szolgáltatóval kötött egyéni megállapodás és térítés ellenében van lehetőség!

Kéthely, 2019. március 4.

                                                                                                      Molnár Balázs

                                                                                                      polgármester

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás műszaki jellemzői az alábbi:

  • szobaszám:           1 + 2 félszoba
  • alapterület:            65 m2
  • komfortfokozat:   komfortos
  • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
  • lakbér összege: 16.250,- Ft/hó / 2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2/hó /
  • lakások megtekintésének ideje: 2019. március 1-10. között munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
  • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                        8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

        pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.

        egyéb feltételek:

    - szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult  benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

          - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

             legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó

           a., családban élők esetében 200 %-át,

           b., gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás

                keretében felnőtt esetében 250 %-át,

           c., gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-át nem haladja meg és

                vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.    

           - jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni  

             értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára

             biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

 

Kéthely, 2019. február 28.

 

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Pályázat takarítónő munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

önkormányzati épületek takarításával összefüggő feladatok ellátása munkaköri leírás alapján (védőnői szolgálat, művelődési ház, közös önkormányzati hivatal)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

-          8 Általános,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          végzettséget igazoló okiratok másolata

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/934/1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: takarítónő. 

-          Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kéthely Község Önkormányzatának Honlapja - 2019. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.

 

 

 

60 éves Kézimunka szakkör kiállítása

plakat_terv

Pályázat települési karbantartó munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:   - 8 Általános,

                                    - B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

                                    - bármilyen szakmunkásvégzettség,

                                    -  hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•                                  - iskolai végzettséget igazoló okirat büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• - Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/491/1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

• - Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre uta 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

 

 

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt:

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA

     melynek keretében:    

szemfenék vizsgálat

szürkehályog szűrés

dioptria megállapítás

szemüveg készítési lehetőség

     

Helyszín:        Kéthely, Hunyadi u. 10.           

               Időpont:          2019. 02. 18. (hétfő) 14:00                       

                  

                                                     Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

                                                                                                                               Hosszúné Tóth Rita

                                                                                                                                 intézményvezető

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|