Kéthely Község Önkormányzta

Bursa Pályázati Kiírás 2019. évre

 

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2019. ÉVI fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

  8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

   Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2018. november 6.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen, valamint az

"A" típusú  és "B" típusú pályázati kiírások

letölthetők:

Pályázati felhívások/Bursa pályázat 2019. év menüpont alatt

 

 

Szüreti felvonulás és bál

jav_tott_sz_ret

XII. Borkorcsolya-sütőverseny

borkori

Új gépjárművel gyarapodott az önrkományzat gépparkja

Új gépjárművel gyarapodott az önrkományzat gépparkja

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-4.2.1-15 jelű, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyban nyújtott be sikeres pályázatot Kéthely Község Önkormányzata. A pályázat megvalósítása előrehaladott állapotban van, folyamatban vannak az eszköz beszerzések is. Így a napokban megérezett egy új Fiat Dublo típusú gépjármű, mely a meglévő étel szállító járművet fogja leváltani.

 

img_20180903_163455_tm_retezve

img_20180903_163504_tm_retezve

img_20180903_163513_tm_retezve

Felhívás

 

Felhívás!!!! 

A Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti  tanulóit és szüleiket, hogy tanévnyitó ünnepélyét 2018. szeptember 3-án 8 órakor tartja.

Ezután kerül sor a tankönyvek kiosztására.

A gyerekek hozzák magukkal  az ingyenes ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot (gyermekvédelmi támogatás, Magyar Államkincstártól igazolás a 3 vagy több gyermeket nevelésről, tartós betegségről). Ezek hiányában nem tudjuk a tankönyveket kiadni.

Ezen a napon a foglalkozások 11.40-ig tartanak, ebéd nem lesz.

Kérjük azokat a szülőket, akik gyermeküket júniusban művészetire még nem íratták be, szíveskedjenek ezt megtenni!

Tanulóbiztosítás kötésre még lesz lehetőség a tanév első hetében a 2018/2019 tanévre vonatkozóan.

Kérjük továbbá, hogy étkezési igényeiket, illetve aki a napközis igényén változtatni szeretne, az első napon okvetlen szíveskedjen jelezni!

Felhívás!!!

FELHÍVÁS !!!!!

A Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda értesíti a tisztelt szülőket, hogy az óvoda a felújítási munkálatok miatt

2018. szeptember 3-án (hétfőn)

NYIT!

 

Kerámia szakkör

keramiaszakkor

Lakossági tájékoztató

lak_t_j

F E L H Í V Á S -Téli rezsicsökkenés

F E L H Í V Á S

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásához

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri 12 000 forint összegű juttatásban, természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben a Kormány 1364/2018.(VII.27.) határozata értelmében.

A Kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány és adatkezelési tájékoztató a községi önkormányzat honlapján (www.kethely.hu) megtalálható/letölthető, vagy a közös hivatalban beszerezhető.

<< igénybejelentő nyomtatvány letöltése >>

<< adatkezelési tájékoztató letöltése >>

Kéthely, 2018. augusztus 15.

                                                                                                             Nagy Gáborné

                                                                                                                  jegyző

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

<< Hirdetmény letöltése >>

DJP pont nyílt Kéthelyen

DJP pont nyílt Kéthelyen

Kéthely Község Önkormányzata sikeresen pályázott Digitális Jóléti Pont (DJP) kialakítására.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban jelen pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a  munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében.

A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.

A pályázat keretein belül a Községi Könyvtárban került kialakításra az a közösségi internet hozzáférési pont, ahol több mobil internethasználatra alkalmas eszköz került elhelyezésre.

wp_20180709_11_38_04_rich_li_tm_retezve

Legyél Hős!

dupla_szorolap_oldal_1

Tájékoztatás csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmag vetéséről, helyének bejelentéséről

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály , mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a jegyzőséghez tartozó települések közigazgatási határain belül neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmagtételek kerültek elvetésre az alábbi táblázatban felsorolt területeken. A bejelentésben szereplő adatokat a megyei kormányhivatal továbbította a területileg illetékes jegyzőnek abból a célból, hogy a területre kitelepülni szándékozó méhészeteket értesítse.

<< Érintett területek - táblázat melléklet >>

 << Méhészek Figyelem ! >>

 

Pályázati felhívás

               Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Ifjúság utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését; ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra; felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért; gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat; képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzatok, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetményre továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges (Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, •

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat szerzett szakmai gyakorlat, • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         az intézmény alaptevékenysége körében szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza, • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, • vezetői gyakorlat igazolása • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, • az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása, •

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állanak-e, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, kéri-e a pályázat zárt ülésen történő társulási tanácsi tárgyalását.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs társulás elnöke nyújt, a 06/20/454-8968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1168/1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Molnár Balázs társulás elnöke, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról - az Nkt-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve - a megbízási jogkör gyakorlója, Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.kethely.hu - 2018. május 24.
  •         Oktatási és Kultúrális Közlöny - 2018. június 15.

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|