Kéthely Község Önkormányzta

Hirdetmény Óvodai beíratásról

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2017. május 16-tól 2017. május 17-ig. (kedd és szerda) 8.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-  a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-   a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-  étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2017. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. június 1-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2018. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2017. május 31-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                                                    Molnár Balázs

                                                                                                                            Társulási Tanács   elnöke

ingyenes informatikai képzés indul kéthelyen

                                                                                                

              A GINOP-6.1.2 Digitális Szakadék Csökkentése

                              című projekt keretében

       Ingyenes informatikai képzés indul

                           Kéthelyen

                         2017. május 8 -11 - ig és május 18 - 23 - ig

heti  35 órában.

Képzés helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Ház; Hunyadi J.u.2.

A képzés remek lehetőséget nyújt arra, hogy a településen élő, a célcsoportba tartozó jelentkezők ingyenesen jussanak alapszintű informatikai tudáshoz. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez valóban olyan tudás, amely megszerzése jelentősen megkönnyíti a jelentkezők életét, mivel a mindennapokban már elengedhetetlen az alapszintű informatikai tudás megléte.

Pályázati feltételek:

-          16-65 év közötti életkor

-          bejelentett lakhely vagy tartózkodási hely Magyarországon

-          e képzési programmal párhuzamosan nem állnak középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban

-          nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, digitális kompetenciafejlesztésre    irányuló informatikai képzésben

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-          pályázati jelentkezési lap (átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban)

-          nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja mind a 2x35 órán való részvételt.

                                                           <<Jelentkezési lap>>

 

H I R D E T M É N Y- zöldhulladék elszállításról

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kéthely Község Önkormányzat

2017. április 5-én (szerdán), reggel 7:00 órától lakossági

zöldhulladék elszállítást szervez.

z_l

Kérem a lakosságot, hogy a közutak mellé helyezzék ki a levágott faágakat, nyesedékeket, ezeket nem kell összeaprítani. Az ágakat ne kössék össze semmilyen anyaggal.

 

A gyűjtés folyamatosan, a falut egyszer végigjárva történik.

Kéthely, 2017. március 27.

Molnár Balázs

polgármester

 

H I R D E T M É N Y- lomtalanításról

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2017

Meghívó

skm_c25817032310450skm_c25817032310460

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában

elektronikai_hullad_k

Húsvéti dekoráció Kéthely központjában

plak_t_tm_retezve

"Büszkeségpontot" avattak Kéthelyen

"Büszkeségpontot" avattak Kéthelyen

1956-os emlékbizottság pályázatot írt ki “Büszkeségpont” létesítésére.

A "Büszkeségpont" nem más, mint az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműve, emlékhelye.

Az emlékművet tegnap este, a március 15-i megemlékezés után avatták fel.

Az avatáson részt vett és ünnepi beszédet mondott Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Balázs Kéthely Község polgármestere. Az emlékmű felavatásában, és megkoszorúzásában részt vett Móring József Attila országgyűlési képviselő. Áldást mondott Németh József plébános. Az ünnepségen részt vett a Kéthelyi Asszonykórus, valamint a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői is.

Az emlékmű Molnár Balázs polgármester tervei alapján készült el, aki a kivitelezésben is nagyon sokat segített. Ahogy a beszédében elmondta, nem véletlen az anyaghasználat és a kialakítás. "A kő az örökkévalóságot, az áttetsző üveg a tisztaságot, a fény a reményt jelképezi."

Az emlékmű kivitelezésében több helyi és környékbeli vállalkozó, magánszemély vette ki a részét.

A helyi Nikula kőfaragó műhely az emlékmű kő részét, Kovács Zsolt helyi lakatos az acél tartószerkezetet, Vida Lajos, Lutor László, Nagy József az elektromos hálózat emlékűmhöz vitelét készítette el. Balázs András a marcali Balázs Glas Kft. tulajdonosa vágta ki az üveglapokat, amit ingyenesen ajánlott fel az emlékűmhöz. Kámán Krisztián és Erős Ernő az acél és elektromos világítás kialakításában segédkezett.

Köszönjük mindenkinek az áldozatos és lelkes munkáját.

<< további képek a galériában >>

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

Csokonyavisontai Termálfürdő és

Kéthely Község Önkormányzata

pályázati felhívása

termálfürdő gyógykezelés és fürdő ingyenes igénybevételére.

A Termálfürdő Kft. Csokonyavisonta és Kéthely Község Önkormányzata közösen

pályázatot ír ki

ingyenes komplex gyógykezelésen való részvételre.

Pályázatot minden Kéthely településen állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas személy benyújthatja.

Pályázati feltételek:

  • állandó Kéthelyi lakcím
  • öregségi vagy rokkant nyugdíj ellátásban való részesülés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati jelentkezési lap (átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban)

– nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a szolgáltatás mind a 15 alkalommal való igénybe vételét.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett okok:

- háziorvosi javaslat a gyógykezelések szükségességéről (nem szükséges külön igazolás kérése, mivel az elbírálásnál a háziorvos jelen van)

- szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27. hétfő

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, vagy postai úton Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. címezve.

A pályázati eredményről minden igénylőt írásban kiértesítünk.

Egyéb információ:

A szolgáltatást április 1-től lehet igénybe venni, hétfő – szerda - pénteki napokon. Minden igénylő előzetes orvosi vizsgálaton köteles részt venni, mindezt szervezett formában, a Csokonyavisontai Termálfürdőben végzik el az első napon (április 1.). Közös szállítás megszervezését és finanszírozását az önkormányzat vállalja.

<<Jelentkezési Lap>>

                                                                                     Molnár Balázs

                                                                                     polgármester

H I R D E T M É N Y

k_eb

Közlemény

kk1

Meghívó

2017.03.15

Országos tűzgyújtási tilalom

skm_c25817030610580_0001skm_c25817030610580_0002

TISZTELT LAKOSSÁG!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Kéthely Község Önkormányzatának a Köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992./IV.29./ számú rendelet 7/A. §. értelmében:

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.

(2) A községben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig 8-18 óráig, szeptember 1-től november 30-ig 8-15 óráig az alábbiak betartásával végezhető:

a)      A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

b)      A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

c)      A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

d)      Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles a tűzrakó átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

 

(3) Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelő, de legalább 2 m széles gaz,

     avar és kerti hulladéktól mentes sávot kell biztosítani a tűzrakás környezetében.

(4) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy

     olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az 1. számú mellékletbe foglalt tűzszakaszok

     felé viheti a képződött füstöt, szikrát.

(5) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének

     átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.

(6) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályozza, melynek kivonatát mellékelten olvashatják.

 <<Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai letöltése>>

Kéthely, 2017. március 1.

                                                                                                       Molnár Balázs

                                                                                                       polgármester

Lakossági fórum

skm_c25817022315300

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|