Kéthely Község Önkormányzta

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tanácskozása

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2017. 02. 21-én megtartotta éves települési tanácskozását az elmúlt év Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. A megbeszélésen az intézmény munkatársain kívül részt vettek az ellátási területen lévő iskolák, óvodák képviselői, védőnők és a települések polgármesterei. Az intézményvezető megtartotta éves beszámolóját és megköszönte a jelzőrendszeri tagok munkáját, melyet a gyermekek és veszélyeztetett családok érdekében végeztek.

wp_20170221_15_15_40_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_54_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_47_pro_li_tm_retezve

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2017. évben 1 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételi szerződés stb. ) A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a közös hivatalban felvilágosítás kérhető.

Kéthely, 2017. február 16.

                                         << lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>   

                                                                                                                               Nagy Gáborné

                                                                                                                                   jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 2 félszoba
 • alapterület:            65 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 14.625,- Ft/hó / 2017. évre vonatkozóan 225 Ft/m2/hó /
 • lakások megtekintésének ideje: 2017. március 1-17. között. munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                        8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

        pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

        egyéb feltételek:

  - szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult  benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

          - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

             legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó

           a., családban élők esetében 200 %-át,

           b., gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás

                keretében felnőtt esetében 250 %-át,

           c., gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-átnem haladja meg és

                vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.    

           - jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni  

             értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára

             biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

 

Kéthely, 2017. február 16.

 

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Pályázati Felhívás

skm_c25817020711100

Lakossági felhívás

F E L H Í V Á S

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(IV.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a közterületi járdák hótól való folyamatos megtisztítása,valamint síkosság-mentesítése (szórással – homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak) a tulajdonos feladata.

Egyúttal tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a kimondja:

(1)    Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járda napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2)    Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosságmentesítésére bomló, szerves anyagot, szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3)     Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Kéthely, 2017. január 18.

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Tanai Istvánné 1957-2017.

 

Életének 59. évében elhunyt Tanai Istvánné a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott pénzügyi vezetője.

Tanai Istvánné iskolai tanulmányai befejezését követően, 1975. szeptember 1-én kezdett el dolgozni a kéthelyi községi tanácsnál, majd rövid kitérőt követően, december 1-étől a helyi iskolához került élelmezésvezetői munkakörbe.

1985. július 1. óta, immár több mint 30 éve, hogy az önkormányzati hivatal, illetve a jogelőd szervezeteinél dolgozott - pénzügyi vezetőként - 2015. november 30-ával bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig.

Tisztelettel és elismeréssel adózunk emlékének, hiszen évtizedeken keresztül közössége ügyeinek szentelte életét, munkájával nagymértékben elősegítve községünk fejlődését.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Lakossági felhívás

t_j_koztat_drv.

Sport park létesül Kéthelyen

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre nyújtott be pályázatot Kéthely Község Önkormányzata.

A pályázatunkat sikeresen bírálták el, ami szerint 90 m2 alapterületű 8 eszközből álló sportparkot létesíthetünk Kéthelyen, mellyel egy új, mindenki által elérhető sportolási lehetőséget tudunk biztosítani a településen élők számára.

sportpark

Kellemes ünnepeket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Molnár Balázs polgármester

Kéthely Község Képviselőtestülete

Kéthely Község Önkormányzatának minden dolgozója.

kar_csonyi_dv_zl_lap_egyoldalas_nkorm_nyzat_tm_retezve

Meghívó falu karácsonyára

plak_t_03_tm_retezve_tm_retezve

Meghívó

_rt_ktar2_tm_retezve

Adventi gyertya gyújtás

Adventi gyertya gyújtás

November 26-án szombaton este Németh József Plébános Úr és Molnár Balázs Polgármester Úr közreműködésével meggyújtották az első gyertyát Kéthely Adventi koszorúján.

Polgármester Úr rövid köszöntője után a Plébános Úr megáldotta az Adventi koszorút, majd a Négy gyertya című rövid mesét hallhatták a jelen lévők Polgármester Úr előadásában.

 Ezúton köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.

Köszönetet mondunk Mika Szabolcsnak, aki felújította a Betlehemben lévő állatokat, bábokat, Setler Attilának, aki az Adventi koszorú megkötésében segített, valamint köszönetet mondunk mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak Kéthely Adventi dekorációjának elkészítéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit Adventi programsorozatunk további eseményeire:

 December 3. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Asszonykórus közreműködésével December 10. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Általános Iskola tanulóival December 14. 17:45: Adventi koncert a Kéthelyi Templomban. Fellépnek a Hidas Frigyes zeneiskola Kéthelyi fuvolás növendékei és a Bárdos Lajos Női Kar December 16. 18 óra: Falu Karácsonya a Művelődési Házban December 17. 18 óra: Gyertyagyújtás a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda közreműködésével.

<< további képek a galériában >>

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:

analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, számlázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

számlázás, főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése; pénzügyi jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, beszámolók, bevallások összeállítása, leltározási feladatokban közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

- önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolását szolgáló okirat másolata, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné jegyző nyújt, a 85/339-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2072/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                                                      

Kéthely Község Önkormányzatának honlapja - 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 30.

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük Kéthely község lakosságát, hogy

2016. december 12.-én /hétfőn/ 18 órai kezdettel

a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatáson a képviselő-testület beszámol: 

- 2016. évi tevékenységéről

- 2017. évi tervekről, feladatokról.

 A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kéthely, 2016. november 25.

                                                           Molnár Balázs

                                                          polgármester

    

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretein belül Kéthely Község Önkormányzata 6.000.000 Ft vissza nem térítendő önerő nélküli pályázati forrást nyert.

A támogatást a központi ASP rendszerhez való csatlakozáshoz használhatjuk fel, mely tartalmazza a hivatali dolgozók továbbképzését, a régi programból való adatátmentéseket az új központi rendszerben, valamint tartalmaz 8 db nagy teljesítményű új munkaállomást is.

A pályázati forrásból megvalósuló új rendszer elindításával a 2014-ben bevezetett nagyon költséges ECO-STAT programot nem kell tovább finanszíroznunk.

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|