Kéthely Község Önkormányzta

Húsvéti díszítés a település központjában

Túrista látványosság lett a település központjában lévő húsvéti díszítés.

Az elmúlt napokban sokan tapasztalhattuk, hogy egyre többen állnak meg az orvosi rendelő előtt, és megcsodálják a közös erővel elkészített díszítést.

k_sz_nt_tm_retezve_tm_retezve

Az idei évben Vancsó Katalinnal, aki közben a díszítés főszervezője is lett, kigondoltuk, hogy a fára legalább annyi tojás kerüljön fel, ahányan élünk Kéthelyen. A díszítés elkezdését megelőző napon a tojások száma már bőven átlépte a 2.500 db-ot, tehát bőven túlteljesítettük a kitűzött célt. A díszítés napján, 2016. március 17-én kapott tojásokkal már kb a 2.700-as darabszámnál jártunk, mely azóta is folyamatosan gyarapszik, hisz sok látogató helyez el tojást a fán, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

A tojásfa mellett az óriás piros tojások számát is megnöveltük. A helyi önkormányzat dolgozóival közösen készítettünk a tavalyi mellé még 4 db új tojást. Ezeket a helyi intézmények festettek le (Kéthelyi Általános Iskola, a Kéthely Napközi Otthonos Óvoda, a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona, valamint Erős Nikoletta és én), akiknek ezúton is szeretném megköszönni a segítséget, bár úgy érzem, ezt a munkát mindannyian nagyon élveztük. Az összképhez úgy éreztem még hiányzik valami, így neki álltam egy óriás kosarat fonni, melybe Kardosné Harangozó Veronika készítette el a tyúkot. Így a szekérrel, és a fa nyulakkal már egy egységes, szép dísze lett a húsvétnak, és a településünk központjának.

<< további képek >>

A díszítéssel kívánunk áldott húsvéti ünnepet mindenkinek!

Molnár Balázs

polgármester

Tájékoztató a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozásról

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2016. május 10-től 2016. május 11-ig (kedd és szerda) 8.00-16.00 óráig 

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-   a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-   a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-   étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2016. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2016. május 26-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2017. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2016. május 30-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                                                    Molnár Balázs

                                                                                                                              Társulási Tanács elnöke

Ebek veszettség elleni védő- és pótoltása

Értesítjük Kéthely község lakosságát, hogy a 2016. évi szervezett formában történő

Ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:

O L T Á S

Helye

Dátuma

Időpontja

Vár u.

 2016. 04. 13. (szerda)

7:00 – 8:20

Hegyalja u.  

 2016. 04. 13. (szerda)

9:00– 10:00

P Ó T O L T Á S

Helye

Dátuma

Időpontja

Ady u. Polg. Hivatal

2016. 04. 27. (szerda) 

7:30 – 8:20

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 4000 Ft/eb

Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb

Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1-től kötelező, ezért szükséges a cseréje, amelyik ebnek még nincs!

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál illetve az eb tartási helyén történő oltás bejelenthető a Polgármesteri Hivatalban, a fenti időpontjában az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvos 06- 30/9578-469

Oltásra kerülnek:

 • Egészséges ebek.
 • Három hónap feletti még be nem oltott ebek.
 • Az egy évvel korábban oltott ebek.
 • Az oltatlan ebek.

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebnek mikrochippel nem rendelkező ebnek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.

Kéthely, 2016 március, 20.

                         dr. Bánkuty József                                                                       Nagy Gáborné 

                                 állatorvos                                                                                 jegyző

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a község közigazgatási területére elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom időtartama: 2016. április 09-től -2016. április 29-ig.

Az ebzárlat tartama alatt minden kutyát elzárva vagy megkötve kell tartani. Zárt udvarban a kuyák elzárását, illetőleg megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Ebet tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Tájékoztató a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beiratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.Tájékoztatom, hogy a tanköteles korú gyermekek általános iskolába történő beíratására

2015. április 14-én (csütörtökön) 8 és 19 óra között és

április 15-én  pénteken 8 és 18 óra között

kerül sor.

 

<< Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatója az általános iskolai beiratásról>>

 

Hulladék vasgyűjtés

Hulladék vasgyűjtés

Kedves Kéthelyiek!

Iskolánk Szülői Szervezete idén is megszervezi a vasgyűjtést, melynek időpontja 2016. április 05-én (kedd) lesz. Kérjük akinek van fémhulladéka, szóljon az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy gyermeke osztályfőnökének.

A hulladékokat a bejelentett címek alapján a délelőtt folyamán a szülői szervezet tagjai elszállítják.

 Csonka László: 06/30-235-73-86
Nikula Zsolt: 06/30-743-95-32
Tanai Anikó: 06/30-538-73-80

Valamint van lehetőség az iskolában személyesen illetve telefonon (06/85-539-033) is jelezni a gazdasági irodában Nagy Nikolettánál.

A felajánlásokat a gyerekek nevében előre is köszönjük!

Gyászjelentés

Olasz István 1948-2016.

olasz

Életének 68. évében elhunyt Olasz István a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal hajdani műszaki főmunkatársa.

Olasz István 1971. április 1. óta – kisebb megszakítással – 2008.november 30-ig, nyugdíjazásáig volt a hivatal dolgozója.

Közel 35 éves kéthelyi munkálkodása során számtalan a község életét meghatározó beruházás megvalósításában vett részt.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Tojásfa a falu központban

11080475_622393011195471_4389395663372441297_o

A tavalyi évben nagy sikert aratott a település központjában elkészített tojásfa, és a húsvéti díszítés.

Az idei évben szeretnénk, ha ezt a sikert tovább tudnánk vinni, és még fokozni is.

Az orvosi rendelő előtti téren készítenénk el a díszítést, és a tojásfát is. Célul tűztük ki, hogy legalább annyi tojás kerüljön a fára, ahányan lakunk a településen.

A tojásfához szeretnénk kérni a lakosság segítségét. Aki szeretne részese lenni ennek a kezdeményezésnek, az juttasson el minél több festett tojást az önkormányzathoz, vagy Vancsó Mihálynéhoz, amit március 17-én fel tudunk helyezni a fára.

A tojások anyaga bármi lehet, ami bírja az időjárás viszontagságait.

11120081_622393014528804_4429706069218490627_o

Március 15-i megemlékezés

plak_t

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

 

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg. 

Kéthely, 2018. május 28.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Polgárőr Egyesület közgyűlése

Február 22-én megtartotta a Kéthelyi Polgárőr Egyesület az év első közgyűlését.

A közgyűlés elfogadta az egyesület 2015. évi költségvetését, majd megtárgyalta a 2016. évi terveket.

Örülünk, hogy 2015. évben több, mint 2 millió forintból tudtunk felszerelést vásárolni az egyesületi tagoknak, melyet Nemzeti Együttműködési Alaphoz és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséghez benyújtott pályázati forrásból, valamint Kéthely Község Önkormányzatától, és egy magán támogatótól kapott támogatásból sikerült megvalósítani.

A közgyűlés után az egyesület új tagjai oktatáson vettek részt, ahol megismerhették a polgárőrség működésének szabályait, majd ezután vizsgát tettek.

Az egyesület tagsága a frissen levizsgázott tagokkal 34 főre emelkedett.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy az egyesület elnökének, Bódis Józsefnek a telefonszáma megváltozott. Kérem keressék őt bizalommal a +36-30-49-58-617

wp_20160222_18_19_20_raw_tm_retezve

wp_20160222_20_29_10_raw_tm_retezve

Lakáscélú helyi támogatás

 

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2016. évben 2 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös önkormányzati hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételiszerződés stb.)

A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal felvilágosítás kérhető.

 

Kéthely, 2016. február 16.

Nagy Gáborné

jegyző

<< lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>

Közművelődési szakember pályázati kiírás

                                   Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában való közreműködés, ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek (szakkörök) tevékenységének segítése, közreműködés az önkormányzati rendezvények megszervezésében,kapcsolattartás más, szakterülethez tartozó vidéki szervezetekkel, kapcsolattartás helyi intézményekkel, együttműködés a megyében működő szakmai szervezetekkel, közreműködés a szakmai pályázatok, éves statisztikai jelentések elkészítésében, javaslattétel az éves költségvetési előirányzatok meghatározásához, a művelődési ház helyiség bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása,intézménytakarító tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember képesítés,
 • közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű szövegszerkesztés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, nyilatkozat. hogy a pályázatban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakképesítést bizonyító bizonyítványok másolata, munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 85/539-036, 06204548968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 298/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember
 • Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. A kiírásnak megfelelő pályázókat a képviselő-testület előzetes személyes meghallgatásra behívja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Kéthely Község Önkormányzatának Honlapja - 2016. február 16.
 •         Kéthely Község Önkormányzatának hirdetőtáblái - 2016. február 16.

 

 

Változások a hulladék szállításban

Változások a hulladék szállításban

Az elmúlt évben egy öntapadós matricát készítetett az önkormányzat a lakosságnak, melyen a szelektív hulladék szállítási időpontok voltak feltűntetve.

Többen keresték meg a hivatalat, hogy idén miért nem készítettük ezt el?

Tájékoztatásul szeretném tudani a lakossággal, hogy várhatóan április elejétől kerül bevezetésre egy új szállítási rendszer. Ekkorra több új edényzetet fog biztosítani a szolgáltató a lakosság számára. Várhatóan új sárga-kék-barna kukákat fogunk kapni, melyekkel még jobban szelektálva tudjuk a hulladékot gyűjteni.

A változások életbelépésekor azonnal elkészíttetjük a matricákat, és ki fogjuk oszatni lakosságnak.

A tervezett fejlesztésekről egy rövid tájékoztatót a honlapján tette közzé a szolgáltató.

Szelektív hulladék gyűjtési időpontok a változások érvénybelépéséig az alábbiak:

február 8. 29. március 21. április 4. 18.

20160205_105101

A Nyitott Klub tagjai Balatonkeresztúrra látogattak

Február 4-én délután a balatonkeresztúri Bél Mátyás Látogatóközpontba látogattunk a Nyitott Klub tagságából huszonheten. A kéthelyi D. Fazekas László portréiból és tájképeiből nyílt kiállítást tekintettük meg a szépen felújított egykori Festetics-kastélyban, amely ma turisztikai és kulturális célokat szolgál. A kiállítás megtekintése után a látogatóközponthoz tartozó, Négy Évszak Játszóházba is átmentünk, s megcsodáltuk az öt játszószobából álló ökoturisztikai intézményt.

Balla Mária

<<képek a galériában>>

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|