Kéthely Község Önkormányzta

Pályázati felhívás - Kéthely Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kéthely vegyes fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel működtetendő fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására

Pályázati felhívás

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kéthely vegyes fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel működtetendő fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására.

A fogorvosi rendelő címe: 8713 Kéthely, Magyari u. 5.

Pályázati feltételek:

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,

– a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– egészségügyi alkalmasság,

– érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság,

– vállalkozási formában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– részletes szakmai program,

– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,

– érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása,

– a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:

– A fogorvosi körzet területi leírása: fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.26.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a értelmében Kéthely község telje közigazgatási területe beletartozik. A Rendelet 7. §-a értelmében Kéthely Község Önkormányzata biztosítja az önkormányzatok között született társulási megállapodás alapján, a kéthelyi székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását Somogyszentpál község lakossága vonatkozásában is.

Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A meghirdetett körzet praxisjogával kapcsolatban Dr. Wórum Marianna fogszakorvosnál

lehet érdeklődni a 70/364-1662 telefonszámon.

– Eredményes pályázat esetén az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján – a feltételek megléte esetén – határozatlan idejű, egyéb esetben 5 év időtartamra szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

– A jelen hatályos finanszírozási szerződés alapját képező lakosságszám a vegyes fogorvosi körzetben: 18 év alatti 330 fő, 19-62 év közötti 1374 fő, 62 év feletti: 563 fő, összesen 2267 fő.

– A feladat ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdont képező rendelő használata ingyenesen kerül a feladat ellátó részére biztosításra. A rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az önkormányzat biztosítja, melyek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a rendelő fenntartási, az átadott eszközök karbantartási, javítási, pótlási költségei a feladat ellátóját terhelik.

– A rendelő felújítása és új tárgyi eszközökkel való ellátása 2019. évben megtörtént.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a következő címen: Molnár Balázs polgármester, Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerül. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat

A feladat-ellátás kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 85/339-210 központi telefonszámon, vagy személyesen az Molnár Balázs polgármesternél.

 

Kóbor Rókák kilövése

hirdetm_ny_r_kakil_v_s_k_thely

Pályázat - közművelődési szakember munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-GYED idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

GYED-en, GYES-en lévő munkatárs helyettesítése. A művelődési ház közművelődési feladatellátásában való aktív részvétel, programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, gyermek-, ifjúsági és felnőtt szabadidős tevékenységek koordinálása, szakmai adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         rendezvényszervezés - 1 év szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, közösségfejlesztő, ,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,
 •         Kiváló szintű kommunikációs készség,
 •         Kiváló szintű kezdeményező készség,
 •         Kiváló szintű együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/39/1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember. •        Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/39/1/2020., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a képviselő-testület személyes meghallgatást folytat le.

 

Lakossági Tájékoztató a TÉLI SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZEPETTE MIT TEHET AZ ÁLLAMPOLGÁR

ÖNVÉDELEM ÉS ÖNMENTÉS A TÉLI SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZEPETTE

MIT TEHET AZ ÁLLAMPOLGÁR ?

 

Mérlegelje lakhelye adottságait és gondoskodjon családja biztonságáról !

Ennek érdekében:

-          rendelkezzen legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és ivóvíztartalékkal,

-          gondoljon az áram, gáz kimaradásra, az alternatív fűtési, melegedési lehetőségre,

-          időben jelezze, ha különleges egészségügyi ellátási igénye van , vagy lesz ( pl. vesekezelés, szülés  előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.)

-          ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok,

Ha mégis el kell indulnia:

-          ellenőrizze a jármű műszaki megbízhatóságát, az önmentéshez segédeszközöket (lapát, hólánc, meleg holmi, takaró, vontatókötél, elakadásjelző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem stb.)

-          folyamatosan tájékozódjon az útviszonyokról, hallgassa a helyi rádiókat,

-          vigyen magával feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét,

-          ha elakadt jól láthatóan jelezze és húzódjon az út szélére, járművét ne hagyja ott, ne induljon el a bizonytalanba, kérje illetve várja a segítséget,

-          ha többen elakadtak, fogjanak össze, segítsék egymást,

-          ellenvetés nélkül hajtsák végre a kárfelszámoló erők tagjainak utasításait,

Ha otthonában rekedt:

-          hallgassa a rádiót, TV-t és hajtsa végre a kapott utasításokat, segítsen a szomszédainak, a település vezetőinek a mentésben, kárfelszámolásban,

-          ha gazdálkodó, fokozott gondossággal járjon el és készüljön a télre (takarmánykészlettel, ivóvíztartalékkal, fűtőanyaggal, ha kell alternatív fűtési, világítási szellőztetési lehetőséggel, nyersanyag és árukészlettel).

Kérjük és elvárjuk azonban azt is, hogy az állampolgárok és közösségeik tegyenek önmagukért, családjukért, szűkebb tágabb környezetükért. Kerüljék el a veszélyhelyzeteket vagy csökkentsék azokat, készüljenek fel a télre!

SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MARCALI KIRENDELTSÉGE

FOGÁSZATI a rendelés az ünnepek alatt

TiszteltLakosság!

 

A Karácsonyi ünnepek alatt a FOGÁSZATON a rendelés a következőképpen alakul:

December 23-án (hétfőn) Balatonszentgyörgyön lesz sürgősségi ellátás 8-11 óra között.

December 24,-én, 25-én, 26-án és 27-én NEM LESZ RENDELÉS.

December 28-án(SZOMBATON!) Kéthelyen lesz sürgősségi ellátás 8-11óraközött.

December 30-án (hétfőn) Kéthelyen lesz sürgősségi ellátás 8-11 óra között.

December 31-én és 2020. január 1-jén NEM LESZ RENDELÉS.

Január 2-án és 3-án (csütörtökön és pénteken) Balatonszentgyörgyön lesz sürgősségi ellátás 8-11 óra között.

A kéthelyi rendelő címe: Kéthely,Magyariu.5.

                                    Tel:85/339-500

                                     rendel: Dr. Wórum Marianna

A balatonszentgyörgyi rendelő címe: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 82.

                                                     Tel:85/703-722

                                                     rendel: Dr. Wórum Péter

Megértésüket köszönjük!ÁldottÜnnepeketkívánunk!

                                                                                                                     Fogászat

Adventi ablakok Kéthelyen

Az idei évben is "kinyílnak az adnveti ablakok" Kéthelyen.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a résztvevők.r_sztvev_k

Határozat - Községi zárlat feloldásáról

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozata a méhészeket érintő községi zárlat feloldásáról

<<Határozat letöltése >>

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a Kéthely község lakosságát, hogy

2019. december 2-án (hétfőn) 18 órai kezdettel

 a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatás napirendje a következő:

-         Beszámoló 2019. évi önkormányzati munkáról

-         Tájékoztató 2020. évi tervekről, feladatokról.

 

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Molnár Balázs

polgármester

Vers és meseíró pályázat

meseiro

Meghívó

2019_kar_csony.jpg_00

Adventi koncert

adventihangverseny2019

Kéthelyi Baba-Mama klubba látogat a Mikulás

miniman_kmikul_sa

Készítse el adventi koszorúját

k_zm_ves

Adventi programok

advent2019

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a Kéthely község lakosságát, hogy

2019. december 2-án (hétfőn) 18 órai kezdettel

 a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatás napirendje a következő:

-         Beszámoló 2019. évi önkormányzati munkáról

-         Tájékoztató 2020. évi tervekről, feladatokról.

 

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Molnár Balázs

polgármester

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|