KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás temető üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

 

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján

pályázatot ír ki

a köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére.

A köztemető Kéthely Község Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező a kéthelyi 164. hrsz.-on, kivett temető művelési ágban nyilvántartott, 2 ha 7859 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: köztemető).

A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2021. május 15. napjától 2026. május 14. napjáig jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;
 2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;
 3. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;
 4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
 5. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket:

 1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.
 2. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.
 3. Milyen módon kívánja biztosítani a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 17.§ (2) bekezdésében előírt egyenlő bánásmód követelményét?
 4. A közüzemi díjak viselésének módját.
 5. A temetőkben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

 1. a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 2. b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 3. c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 4. d) biztosítani a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
 5. e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
 6. f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
 7. g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
 8. h) kijelölni a temetési helyeket;
 9. i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
 10. j) szükség szerinti rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
 11. k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 12. l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 13. m) gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

 1.  Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
 2.  Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 3.  Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.
 4.  Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
 5.  Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.
 6.  Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
 7.  Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 8.  Az üzemeltető temetkezési tevékenységeiért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2018.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése értelmében az elhunyt köztemetőn belüli ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 5. napja.

A pályázat benyújtásának helye: Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere, (8713 Kéthely, Ady E. u. 1.). A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani; a borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Köztemető üzemeltetési pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Molnár Balázs polgármestertől a 85/339-210-es vagy a +36/20-454-8968-as telefonszámon.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a polgármester a benyújtási határidő leteltét követően bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

K é t h e l y, 2021. április 26.

Molnár Balázs

polgármester

Megszakítás