KéthelyKözség hivatalos honlapja

Állat elszökése miatt figyelmeztetés!

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

8713 Kéthely, Ady E. u. l.

Tel.: 85/339-210

E-mail: jegyzo@kethely.hu

Ügyiratszám: 101628-2/2022.

Tárgy: Állat elszökése miatt figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazása

H A T Á R O Z A T

Kéthely Község Jegyzője, mint I. fokú állatvédelmi hatóság, (születési neve:        születési helye,                , ideje:            anyja neve: ) 8713 Kéthely, . szám alatti lakost, az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

f i g y e l m e z t e t é s b e n  r é s z e s í t e m.

F e l s z ó l í t o m  hogy a jövőben úgy gondoskodjon a kutyája tartásáról, hogy az felügyelet nélkül egyetlen esetben sem tartózkodjon más ingatlanán, vagy a közterületen.

Egyúttal k ö t e l e z e m az állat tulajdonosát arra, hogy az állat, tartási helyéül szolgáló 8713 Kéthely,           szám alatti ingatlanon az eb szökését megakadályozó kerítés és zárható kapu vagy kutyakennel 2022. július 15. napjáig történő megépítéséról gondoskodjon. Felhívom a figyelmét arra, hogy a kutyakennel ajtaját lánccal és lakattal zárja le, annak kulcsát tartsa magánál, annak érdekében, hogy a kutya a kennelen kívül csak az ó tudomásával és jelenlétében tartózkodhasson.

Amennyiben a fenti kötelezettségét nem teljesíti és a kutya ismételten elszökik a tartás helye szerinti ingatlanról, 900.000.- Ft-tól 2.700.000 Ft-ig terjedő, amennyiben ez ember egészségét, testi épségét is veszélyezteti, 2.250.000.- Ft-tól 6.750.000.- Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság kiszabására, majd az állat elkobzásának elrendelésére is sor kerülhet!

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az állatvédelmi hatósági eljárásban hozott döntés bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője elleni kereset indításával. A Pécsi Törvényszékhez címzett keresetlevelet az elsőfokú hatóságnál lehet benyújtani. Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000.- Ft, melyet a keresetlevélen illetékben kell leróni. A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Elrendelem határozatom anonimizált formában való közzétételét az önkormányzat honlapján.

I N D O K O L Á S

 1. május 30. napján a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya megküldte a Marcali Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának bejelentését, miszerint a Kéthely, . szám alatti ingatlan tulajdonos barna színű, kistestű kutyája a közterületen kóborol, veszélyeztetve az arra közlekedőket.

A közös hivatal által vezetett ebnyilvántartásból megállapításra került, hogy a kutya             8713 Kéthely,                   . szám alatti lakos tulajdonát képezi.

A kormányhivatal által megküldöm rendőrségi jegyzőkönyv szerint a kutya 2022.május 18-án 19 óra 59 perckor a munkából, kerékpárral hazafelé tartó Kéthely, szám alatti lakost a kutya megkergette, a kerékpárjáról való leszállásra kényszerítette. A kutya ezen támadó magatartásával félelemérzetet keltett benne.

A bejelentő elmondása szerint az eset nem egyedi, a kutya rendszeresen tartózkodik közterületen, más környékbeli lakosok is látták az utcán a kutyát, s az éppen arra haladó gyalogosok, kerékpárosok után szaladva, ugatva-morogva támadja őket.

Véleménye szerint az eb nincs megfelelően és biztonságosan elhelyezve, szökésében nincs megakadályozva, ezért kéri, hogy a jegyző mielőbb járjon el az eb tulajdonos felelősségre vonása ügyében.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 5. (1) bekezdése alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséról, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Az Ávt. 43. (1) bekezdése szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az Ávt. 43. (lb) bekezdése szerint, az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.

Az állatvédelmi bírságól szóló 244/1998. (XII. 31 .) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Kormányrendelet) 2. (1)-(4) bekezdései szerint

 • a bírság mértékének megállapításához

a bírság alapösszegét – a jogsértés körülményeitől függően – meg kell szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal,

 • több tényállás együttes fennállása esetén az egy táblázatban található szorzókat táblázatonként összeadva kell a mellékletre vonatkozó értéket megállapítani,
 • a mellékletenként kapott szorzókat összeszorozva kapott számmal meg kell szorozni a bírság alapösszegét, amely által kapott szorzat a bírság mértéke.

A Kormányrendelet 1. melléklet fa) pontja alapján:

 • természetes személy által kedvtelésből tartott állat esetén 1-3 a szorzószám.

A Kormányrendelet 2. mellékletét, mivel jelen esetben tíznél kevesebb állatot érint a jogsértés, nem kell alkalmazni.

A Kormányrendelet 3. melléklet e) és g) pontja alapján

– a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányos teljesítette, 2 a szorzószám,

– az ember egészségét, testi épségét veszélyeztette, 5 a szorzószám.

A Kormányrendelet 4. melléklet h) pontja alapján:

 • az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 6 a szorzószám.

Az alkalmazható bírság összegének kiszámítása:

Amennyiben az állat gazdája az eb tartására vonatkozó – a határozat rendelkező részében szereplő – hatósági intézkedést nem tartja be és az eb ismét elszökik, az alkalmazható:

 • legalacsonyabb összegű bírság: 10x6x75000-900.000.- Ft
 • legmagasabb összegű bírság: 000-2.700.000.- Ft

Amennyiben az állat gazdája az eb tartására vonatkozó – a határozat rendelkező részében szereplő – hatósági intézkedést nem tartja be, az eb ismét elszökik, és ennek során ember egészségét, testi épségét is veszélyezteti, az alkalmazható:

 • legalacsonyabb összegű bírság: 1x5x6x75.000- 2.250.000.- Ft,
 • legmagasabb összegű bírság: 3x5x6x75.000-6.750.000.- Ft.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 2. (1) és (3) bekezdései szerint, a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatóság az alábbi közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

 • figyelmeztetés,
 • közigazgatási bírság,
 • tevékenység végzésétől történő eltiltás,
 • elkobzás.

Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

Álláspontom szerint a figyelmeztetésnek – a szabályszegés ismétlődésének esetén alkalmazásra kerülő szankció kilátásba helyezésével – várhatóan kellő visszatartó hatása lesz, továbbá tekintettel voltam arra is, hogy a közigazgatási szankció megválasztása során alkalmazni kell a fokozatos szankcionálás elvével.

A határozat az Ávt. 5. (1) bekezdésén, a Szankció tv. 2. (l) és (3) bekezdésén alapul.

A szabályszegés ismétlődésének esetén alkalmazásra kerülő szankcióról az Ávt. 43. (1)-(lb) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 2. S, valamint 1-4. mellékletei alapján adtam tájékoztatást.

A hatóság hatásköre és illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésén és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. S-án alapul.

A jogorvoslat lehetőségéról az Ávt. 46. S, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. (1) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/ A. (l) bekezdése, az illeték megfizetésének módját a 74. (1) bekezdése állapítja meg.

Kéthely, 2022. június 8.

Nagy Gáborné

jegyző

Megszakítás