KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthely községért kitüntető cím

Kéthely Község Önkormányzata által alapított Kéthely községért kitüntető cím

 

1996

Dr. Németh István (1929-1997) jogász, községi tanács egykori elnöke

Harminchat éven át irányította a község életét a faluközösség megelégedésére. A Marcali Járás településvezetői között élen járt a falufejlesztéshez szükséges források megszerzésében. Elnöksége idején épült közintézmények: művelődési ház és könyvtár, iskola, orvosi rendelő és számos szolgálati lakás. A község központjában lévő szolgáltatóház: takarékszövetkezet, posta, üzletek, egykori presszó és kisvendéglő létrejöttében is jelentős szerepet játszott. Nevéhez fűződik a járdák és az úttestek szilárd burkolattal való ellátása. 1971/72-ben új házhelyek kijelölésével az Ifjúság utca megnyitása, a vízmű létesítése (1974) és a gázvezetékrendszer kiépítése (1983) és a telefonhálózat fejlesztése (1980-as évek vége). A község gazdasági életének fellendítéséért is folyamatosan dolgozott. Ennek érdekében jó kapcsolatokat ápolt a helyi termelőszövetkezet és a helyi intézmények vezetőivel, valamint a vállalkozókkal is. A faluban minden embert ismert, gondjaik-bajaik megoldásában segített.

 

Dr. Jandrics István (1924-2007) ny. jogtanácsos, helytörténész

Több ciklusban tagja volt a község vezető testületének, valamint hosszú ideig az egyházközségi előljáróságnak is. Érdeklődése az 1980-as évek második felében fordult a helytörténet felé. Lefordította a Kéthelyi Plébánia emlékiratait, amely fontos forrása a község 18-19. századi történetének. Levéltári kutatásokat is végzett Kaposvárott,Veszprémben. Oroszlánrésze volt Kéthely monográfiájának megírásában, a falu oktatástörténetének, később pedig a II.világháború eseményeinek feltárásában.

Helytörténeti munkái 1996-ig: Kéthely hét évszázada. Falutörténet. Kéthely: Kéthely Község Tanácsa, 1990. 260 p., A népoktatás története Kéthelyen 1948-ig. Kéthely: Kéthely Község Önkorm. Polgárm. Hiv.,1994. 100 p.

A középkori falu. In: A kéthelyi Fancsy-vár a környező várak tükrében. Írta: Mika László. Kéthely, Honismereti Egyesület, 1999. 6-20.p., Kéthely a második világháború befejező időszakában. A falutörténet egy fejezete. Kéthely: Kéthely Község Önkorm. Polgárm. Hiv., 2002. 58 p. Hadifogságom. Visszaemlékezés. Marcali: Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, 2003. 113 p.

 

Sélley Kálmán (1902-1976) esperes-plébános

1937-től 1976- ig volt a falu plébánosa. Hosszú szolgálata alatt szigorú és következetes emberi magatartásával tiszteletet és szeretetet vívott ki magának. Nemcsak egyházközsége híveinek lelki gondozását és az egyházközség irányítását látta el, hanem figyelemmel kísérte a község fejlődését, jó kapcsolatot ápolt a község vezetőivel is. Posztumusz elismerés.

 

2015(2010)

Kiss Zoltán (1925-1994) pedagógus, ny. iskola igazgató

Somogyudvarhelyről, szülőfalujából 1950-ben helyezték át Kéthelyre. Kezdeményezője, motorja volt községünk fejlesztésének. Nevéhez fűződik többek között a művelődési ház és az új iskola felépítése. Igazi néptanító volt, egyike az utolsóknak. Iskolánkat 21 évig vezette, bölcsen, odaadással, magas szakmai felkészültséggel. Szakmai folyóiratokban megjelent cikkeivel, melyet a magas szakmaiság jellemzett, Kéthely hírnevét öregbítette. Társszerzője a Kéthely hét évszázada c. monográfiának. Posztumusz elismerés.

 

Dr. Káplár Lajos (1924-2011) ny. állatorvos

Állatorvosi pályáját az 1950-es évek elején kezdte. Kéthelyre már hosszú állatorvosi praxissal érkezett 1967-ben. A termelőszövetkezetben üzemi állatorvosként dolgozott, mellette három község háztáji állományát is kezelte. 1985-ben nyugdíjba vonult, ekkor vállalt közéleti szerepet. 1990-től három ciklusban volt képviselő a helyi önkormányzatban. Javaslatára került méltó elhelyezésre a II. világháború 85 helyi áldozatának emlékműve a község központjában, és épült fel a temetőben az új ravatalozó. Jelentős szerepet játszott a szennyvízcsatorna-hálózatunk megvalósításának előkészítésében. Posztumusz elismerés.

 

Balla Mária (1949 – ) ny. könyvtáros, főiskolai adjunktus

Kéthely történetével kapcsolatos kutatásait az 1970-es években kezdte. E témában rendszeresen publikál a helyi lapban, de más lapokban, folyóiratokban is jelentek meg írásai. Társzerzője Kéthely község monográfiájának is. Kutatásainak eredményeit évente szervezett helytörténeti vetélkedővel, fotókiállításokkal, ismeretterjesztő előadásokkal igyekszik megismertetni a gyermekkel és a falu felnőtt lakosságával egyaránt. Jelenleg is aktívan részt vesz a település kulturális életében, dolgozik civil szervezeteiben (Kéthelyért Egyesület, Nyitott Klub).

 

Dr. Fejes István F (1935-2019) belgyógyász szakorvos, ny. háziorvos

Dr. Fejes István Somogy megyében, Kötcsén született, Kaposváron érettségizett. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen elvégzése után a kaposvári kórházban kezdte orvosi pályáját, majd 1966. október 1-től Kéthely körzeti orvosa lett. Jelentős szerepe volt az új orvosi rendelő építéséhez szükséges anyagi fedezet és engedélyek megszerzésében. Széles körben végzett gyógyító munkája, mellett figyelemmel kísérte a község életét, a közegészségügyi helyzetét. A községi tanács, majd a képviselő-testület tagjaként és az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként aktív szereplője volt a közéletnek. A Vöröskereszt helyi szervezete elnöki teendőit is ellátta. Tevékenységét a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 100. évfordulóján, 1981-ben a munkaérdemrend bronz fokozatával ismerték el. Harminckét évi kéthelyi szolgálat után 1997-ben vonult nyugalomba.

 

2019.

Balázs Andor Péterné ( 1958- ) tanító technika szakos tanár

Balázs Andor Péterné (sz. SzabóMária) tanító, technika szakos tanár, a Széchényi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolapedagógusa. 2000-től tagja az iskola tantestületének, azóta él Kéthelyen.  Tanítói, tanári és iskolai könyvtárosi munkája mellett a falunk közösségi életének meghatározó személyisége. Elsősorban a kulturális közélet területén végez aktív tevékenységet, önkéntes munkát. Tagja, a Kéthelyért Egyesületnek, a helyi Vöröskereszt Alapszervezetének, korábban tagja volta Hóvirág Közalapítvány kuratóriumának is. Létrehozása, azaz 2004 óta szerkesztője a Kéthelyen című közéleti lapnak, továbbá a lap számos cikkének szerzője is. Javaslatai, kezdeményezései nyomán több kulturális program is született. Pl. a Borkorcsolyasütő Verseny, a madárijesztő-készítő verseny gyermekeknek, jótékonysági bálok, stb. Nemcsak javaslataival, hanem kreatív ötleteivel, saját és tanítványainak kézműves munkáival, szervező tevékenységével is hozzájárul a kulturális események, rendezvények (pl. szüreti mulatságok bálok, helytörténeti vetélkedők stb.) színvonalának növeléséhez.

Megszakítás