KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Székhelye: 8713 Kéthely, Hunyadi u. 10.

Telefon: 85 / 339 – 150

Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől- péntekig: 8. 00 – 16. 00 óráig

Fenntartója: Kéthely és Környéke Szociális Társulás, melynek tagjai Kéthely- Balatonújlak- Somogyszentpál- Táska- Pusztakovácsi- és Libickozma községek Önkormányzatainak képviselő-testületei, melyeket az Önkormányzatok polgármesterei képviselnek.

Intézményvezető: Hosszúné Tóth Rita felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező helyi lakos.

A társulás célja: a szociális alapszolgáltatás szakmai és gazdasági ellátásának, hatékonyabbá tétele. A társult önkormányzatok eleget tudjanak tenni a Gyvt. 39. §-ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási feladatoknak, továbbá a Szoc. tv. 62. – 64. §, és a 65/F. §-aiban foglalt szociális alapellátásoknak.
A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézmény. A szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze. A megfelelően szervezett együttműködés lehetővé teszi, hogy a rászorulók szociális helyzetének, korának, egészségi állapotának, valamint veszélyeztetettségének legjobban megfelelő ellátást tudjunk biztosítani.
Az Intézmény önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Szociális alapszolgáltatásaink:

1) Szociális étkeztetés:

Melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkezés igényelhető helyben fogyasztással, elvitelre, vagy lakásra szállítással. Az étkezés intézményi térítési díja 2013. 05. 01-től 557.- Ft kiszállítással. Az étkezők személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg az étkezést igénybe vevő jövedelme alapján. Szociális étkeztetés az intézményvezetőnél igényelhető „kérelmi nyomtatvány” kitöltésével.

2) Házi segítségnyújtás:

Igénybe vétele önkéntes és térítésmentes, az intézményvezetőnél igényelhető, aki az igény jelzését követően gondozási szükséglet vizsgálatot végez, melynek alapján eldönti, hogy az igénylő jogosult-e a szolgáltatás igénybevételére.

A házi segítségnyújtás gondoskodás azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, továbbá azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akikezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A napi ellátásban főként a személyi higiénéhez, mosáshoz, bevásárláshoz, gyógyszerbeszerzéshez, vérnyomás – és vércukorméréshez, takarításhoz nyújtott segítséget kell megemlíteni, de a gondozás során hivatalos ügyek intézésében, orvoshoz – szakrendelésre való szállításban – kísérésben, házkörül végzett munkálatokban is segítünk.

Ellátotti területeinken nagyon sok az olyan idős ember, akiknek nincs hozzátartozója, vagy hozzátartozója nem tud, illetve nem akar gondoskodni hozzátartozójáról. Több esetben azt látjuk, hogy van hozzátartozó, aki részben gondoskodik az idős, vagy beteg emberről, de munkája, fizikai akadályoztatása, illetve anyagi okok miatt ezt nem tudja rendszeresen, illetve teljes körűen biztosítani. A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tételével abban is segíteni szeretnénk, hogy az idős ember és családja között az ellátási szükséglet megjelenésével kialakuló bizonytalanságot, esetleges feszültséget csökkenteni tudjuk.

3) Nappali ellátás (Idősek klubja)

Igénybe vétele önkéntes és térítésmentes, az intézményvezetőnél kérelmi nyomtatvány kitöltésével igényelhető.

Az 1993. évi III. tv. alapján nappali ellátást a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítjuk. Az Idősek klubja keretében lehetőség van napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetésének helyben fogyasztását. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

4) Családsegítés

A szolgáltatás célja a szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése.A családsegítés magában foglalja az egyének problémamegoldó, konfliktuskezelő képességeinek fejlesztését. Arra törekszik, hogy növekedjék az emberek átlátása a szervezetek, intézmények felett, meg tanulják közvetíteni szükségleteiket, megfelelően tudjanak élni az összes elérhető erőforrással.

A családsegítés a családok egészét érintő, önkéntes, térítésmentes, nem hatósági jellegű komplex segítségnyújtás.

5) Gyermekjóléti szolgáltatás

Igénybe vétele lehet önkéntes, vagy hatóság által előírt kötelező együttműködés.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munkamódszerinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. Segíti a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, valamint elősegíti a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, illetve a gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését. Feladata továbbá a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében nyújtott családgondozás.

A Szociális Szolgáltató Központ munkavállalói 2016. január 1-től:

Dolgozóink:

Hosszúné Tóth Rita:  intézményvezető, nappali ellátás vezető

Németh Mónika: nappali ellátás gondozó

Dávid Judit: családsegítő

Osvald Henrietta: szociális gondozó

Varga Marianna: házi gondozó

Vimmerné Szarvas Rita: házi gondozó

Kovácsné Kovács Zsuzsanna: házi gondozó

Nemesné Dobó Tünde: házi gondozó

Németh Józsefné: szociális gondozó

Balajti Tiborné: házi segítségnyújtó

Nagy Józsefné: gépjárművezető

Megszakítás