Kéthely Község Önkormányzta

Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében

        << "akadálymentes" nézet >>                                                                                                                 infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében

EFOP-1.5.3-16-2017-00107

 

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00107

A kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 491.544.185 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2020.10.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hét település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két önkormányzati háttérintézmény vesz részt.  A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

A projekt céljai és tevékenységei:

Átfogó cél: A térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán-szolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

Közvetlen célok:

  1. Munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése.
  2. Kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.
  3. A térség népességmegtartó képességének növelése.

Az elérendő célokhoz szükséges fő tevékenységek:

  1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
  2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltató-csomagok kialakítása, megerősítése.
  3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.
  4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék magtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
  5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
  6. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése. 

A projekt rövid, szöveges ismertetése

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hét település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két önkormányzati háttérintézmény vesz részt. A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán-közszolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

A kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése érdekében a projekt a Balaton térségében élő lakosság életminőségét meghatározó humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) humánkapacitásait és szolgáltatásait fejleszti a hátrányos és nem hátrányos helyzetű lakosság hatékonyabb- és szélesebb körű elérése érdekében. A projekt ezeken túl a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a Balaton térségében élő, hátrányos helyzetű, aktív munkaerő-piaci eszközökkel el nem ért, vagy munkaerőpiacra belépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat az alacsony küszöbű, személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. A projekt eredményeképpen a helyi gazdaság igényeihez illeszkedni nem tudó aktív korú népesség mobilizálásra kerül, és egyénre szabott fejlesztéseknek, valamint a munkaadók bevonásának köszönhetően tartós munkavállalásra lesz képes. Az előző két tevékenységcsoportot egészíti ki a közös cselekvési színtereinek bővítésére irányuló, a közösségek társadalom-szervező szerepét erősítő közösségépítő tevékenységek: a projekt keretében megerősítésre kerülnek azok a civil kezdeményezések, amelyek a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, de azokon túlmutató, illetve azokat kiegészítő társadalmi szempontból hasznos feladatrendszereket működtetnek, és amelyek erősíthetik a térség népesség-megtartó erejét. A projekt kiemelt célja az ifjúsági közösségek megerősítése, a generációs és intergenerációs kapcsolatok erősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. Mindezeken túl a projekt eredményeképpen a társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok lesznek elérhetőek, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. A negyedik legfontosabb beavatkozás az előző pontokban létrehozott humán szolgáltatások eljuttatását szolgálja a célcsoportokhoz, hogy a helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések helyben, a közvetlen lakóhelyükön elérhető legyen a helyi lakosság részére. Végezetül, az eltérő kultúrák megismerése érdekében a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok kerülnek megvalósításra.

Összességében tehát a tervezett projekt komplex beavatkozási rendszere a humán közszolgáltatások kapacitásainak és kompetenciáinak megerősítésére építve, a Balaton térségében élő közösségek – kiemelten a hátrányos helyzetűek – munkaerő-piaci sikerességét, életminőségét, társadalmi kohézióját fejleszti, illetve erősíti.