KéthelyKözség hivatalos honlapja

Szociális célú tűzifa támogatás Kéthelyen

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat azoknak a személyeknek, akik szociális helyzetüknél fogva rászorulnak a támogatásra

(2) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra – különösen a lakhatási települési támogatásra – jogosult,tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,

b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelmek elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az a)-b) pontban szereplő személyeket előnyben kell részesíteni.

 

(3) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,-Ft) nem haladja meg.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

a)     aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett;

b)    azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

A kérelem tárgyév december 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár.

További tájékoztatás a szociális célú tűzifa igénylésével kapcsolatban a település honlapján található rendeletben olvasható.

 

<< letölthető kérelem >>

Kéthely, 2020. október 5.

Molnár Balázs

polgármester

Megszakítás